O nama


Dom zdravlja Andrijevica je referentni centar primarne zdravstvene zaštite koji pruža, ili omogućava podršku izabranom timu ili izabranom doktoru iz slijedećih oblasti:

  • imunizacije protiv vakcino-preventibilnih zaraznih bolesti,
  • otkrivanja i suzbijanja činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti,
  • zdravstvene zaštite žena i planiranja porodice,
  • kućnog liječenja i patronažne zdravstvene zaštite,
  • sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole,
  • liječenja plućnih bolesti i TBC,
  • laboratorijskih, rendgenskih dijagnostičkih procedura.


Izabrani doktori za odrasle


Izabrani doktori za djecu


Izabrani doktori za žene


Laboratorijska dijagnostika


Jedinica za plućne bolesti i ATD


Jedinica za patronažu


Jedinica za sanitetski prevoz


Jedinica za fizikalnu terapiju


Populaciono savjetovalište


Savjetovalište za mlade


Savjetovalište za reproduktivno zdravlje


Finansijsko-ekonomski / Pravno-kadrovski poslovi


Tehnička služba


Usluge
0123456789001234567890

godina sa Vama

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Andrijevica, organizovana je Odlukom Vlade Republike Crne Gore od 30. decembra 1998. godine, kao ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnom nivou.


01234567890

Doktora za odrasle

U našoj ustanovi ordiniraju tri izabrana doktora za odrasle:0123456789001234567890

Sindikalna organizacija

Sindikalna organizacija Doma zdravlja Andrijevica kao interesna organizacija zaposlenih – članova sindikata u Registar sindikalnih organizacija upisana je 02.06.1999.godine.


01234567890012345678900123456789001234567890

Zadovoljni pacijenti

Naši zadovoljni pacijenti kojima pružamo pomoćDom zdravlja – Andrijevica

MenadžmentDirektor

dr Jugoslav Račić


Direktor organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje u okviru ovlašćenja utvrdjenih Zakonom, Statutom i opštim aktima Ustanove.Direktora bira i razrešava ministar zdavlja na osnovu konkursa i podnešenog programa. Mandat direktora traje četiri godine. Odlukom ministra zdravlja za direktora ZU Dom zdravlja Andrijevica izabran je dr Jugoslav Račić, specijalista ginekolog.
Pomoćnik direktora

Rozika Ljubić


Pomoćnik direktora pomaže direktoru u organizovanju i rukovođenju procesom rada i vođenju poslovanje u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom, Statutom i opštim aktima Ustanove.Pomoćnik direktora JZU Dom zdravlja Andrijevica je Rozika Ljubić, diplomirana pravnica.
Glavna sestra

Sandra Čukić


Glavna sestra Doma zdravlja odgovorna je za organizovanje i pružanje zdravstvene njege u ustanovi u dijelu koji se odnosi na rad medicinskih sestara/tehničara. Poslove glavne sestre u našoj ustanovi obavlja Sandra Čukić, visoka medicinska sestra.
Sekretarica

Marijana Dedović


Osoba zadužena za kontakt i pružanje informacija u Domu zdravlja Andrijevica je Marijana Dedović, sekretarica.Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.