Zaštitnik prava pacijenataPacijent kojem je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili određeno pravo utvrđeno Zakonom o zaštiti prava pacijenata, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog radnika ili saradnika JZU Dom zdravlja Andrijevica, može podnijeti prigovor.
Za maloljetnog pacijenta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, prigovor podnosi njegov zakonski zastupnik, odnosno staralac.

Prigovor se podnosi usmeno ili u pisanoj formi Zaštitniku prava pacijenata.

Zaštitnik prava pacijenata prima stranke svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova, kancelarija na prvom spratu Doma zdravlja.

Po prigovoru, Zaštitnik prava pacijenat, odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti zdravstvenoj inspekciji.

Obrazac za podnošenje prigovora možete preuzeti u .doc  i .pdf  formatu.

Tekst Zakona o pravima pacijenata (“Službeni list CG”, br. 40/2010) možete preuzeti u .pdf  formatu.

Ostale zakone i podzakonska akta iz oblasti zdravstvene zaštite možete preuzeti iz naše Biblioteke.
diplomirana pravnica

Rozika Ljubić


Zaštitnik prava pacijenata u našoj ustanovi je:

e-mail adresa: jzudza@t-com.me
kontakt telefoni: +382 52 243 407, +382 51 243 095
adresa: JZU Dom zdravlja Andrijevica,
ul. Branka Deletića bb, 84320 AndrijevicaCopyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.