Menadžment


Direktor

dr Jugoslav Račić


Direktor organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje u okviru ovlašćenja utvrdjenih Zakonom, Statutom i opštim aktima Ustanove.Direktora bira i razrešava ministar zdavlja na osnovu konkursa i podnešenog programa. Mandat direktora traje četiri godine. Odlukom ministra zdravlja za direktora ZU Dom zdravlja Andrijevica izabran je dr Jugoslav Račić, specijalista ginekolog.
Pomoćnik direktora

Rozika Ljubić


Pomoćnik direktora pomaže direktoru u organizovanju i rukovođenju procesom rada i vođenju poslovanje u okviru ovlašćenja utvrđenih Zakonom, Statutom i opštim aktima Ustanove.Pomoćnik direktora JZU Dom zdravlja Andrijevica je Rozika Ljubić, diplomirana pravnica.
Glavna sestra

Sandra Čukić


Glavna sestra Doma zdravlja odgovorna je za organizovanje i pružanje zdravstvene njege u ustanovi u dijelu koji se odnosi na rad medicinskih sestara/tehničara. Poslove glavne sestre u našoj ustanovi obavlja Sandra Čukić, visoka medicinska sestra.
Sekretarica

Marijana Dedović


Osoba zadužena za kontakt i pružanje informacija u Domu zdravlja Andrijevica je Marijana Dedović, sekretarica.Copyright by Rise Agency 2021. All rights reserved.